Hoist Finance – Analys av Billigtpaborsen.nu 2018-11-13

Denna analys är utförd av Billigtpaborsen.nu. Gå gärna in och prenumerera på deras nyhetsbrev för att få fler analyser via e-post. Nyhetsbrevet är helt gratis.

OM BOLAGET

Hoist Finance är ett ledande skuldhantering bolag som samarbetar med de större Europeiska bankerna och bedriver verksamhet i 10 länder. Hoist har specialiserat sig på förvärv av förfallna fordringar som i huvudsak är konsumentkrediter utan säkerhet. Hoist verkar i Europa (Central och Sydeuropa) och har ett tätt samarbete med internationella banker och finansiella institut, som man köper fordringarna av. Man har även  verksamhet inom sparkonto (HoistSpar) i Sverige och Tyskland som är en del av bolagets finansiering. Bolaget grundades 1994.

Risk

 • Om man köper portföljer med dålig lönsamhet.
 • Större konkurrens kan leda till sämre marginaler.
 • Ekonomin blir så dålig att befintliga kunder får svårt att betala.

OM BRANSCHEN

Förfallna och obetalda fordringar är en självklar del av all form av kreditverksamhet. Nödlidande lån eller underpresterande fordringar (i bankernas balansräkningar) uppgick till 10,000 miljarder kronor i Europa 2017. Det motsvara ungefär 5% av den totala utlåningen. Bolag inom denna sektor är oftast reglerade och det är relativt höga inträdesbarriärer vilket leder till allmän god lönsamhet. Kända konkurrenter till Hoist är Intrum, Lowell och Cabot Financial.

TRIGGER

 • Strategisk tillväxt i marknaden.
 • Låg värdering i kombination med hög lönsamhet
 • Stora andelar Insiderköp nyligen på högre aktiekurs
 • Ett av få bolag som kan indirekt gynnas av svagare konjunktur
Nykeltal (rullande senaste 12 månaderna)

 • Börsvärde: 6,1 mdr
 • P/E: 11
 • Direktavkastning: 2,8%
 • Avkastning på eget kapital: 16,25%
 • EBIT-marginal (genomsnitt): 31,5%
VÅR STRATEGI:Köp aktier i  bolaget på nuvarande låga värdering som vi tror marknaden kommer värdera upp till högre multiplar kommande år med den strategiska medvind, lönsamhet bolaget har och bra tillväxt.

Sammanfattning

Vi ser investeringen i Hoist Finance  som ett passande innehav i portföljen, och som ligger rätt i tiden kommande 1-3 åren. Dels för att vi är övertygande om att denna marknad kommer att växa, och att Hoist som redan är en etablerad spelare kommer kunna växa minst lika mycket som marknaden med god lönsamhet. Även också för att vi anser att Hoist är ett icke konjunkturkänsligt bolag, och som många andra anser vi att konjunkturen befinner sig i den sista delen i cykeln och att detta bolag passar in i en mer defensiv portfölj.Ca 40% av bankernas osäkra fordringar hanterades av externa specialiserade bolag som Hoist 2017. Förvaltande fordringar av oberoende kredithanterings-bolag uppgick 2017 till ca 1500 miljarder. Detta förväntas växa till omkring 2000 miljarder de kommande 3-4 åren. Andel fordringar som förvaltas av externa specialiserade bolag  väntas växa från 40% till 60% till 2021.

Bolaget fokuserar mycket på att bygga upp starka och långsiktiga kundrelationer. 10 av 10 av de största bankerna i Europa har sålt fordringar till Hoist någon gång senaste 10 åren. I den sektor Hoist befinner sig i är det  otroligt viktigt att ha ett trovärdig rykte och varumärken vilket Hoist historiskt varit väldigt framgångsrika med. Ett kvitto på detta var att Hoist som det första bolag inom denna sektor tecknade ett samarbete med en Centralbank 2016.

Trenden i Europa har sedan 2013 varit att procentandelen förfallna fordringar har sjunkit från 8 till 6 procent bland annat för att bankerna fokuserat på att förbättra detta. Bankerna har flera anledningar till att sälja förfallna fordringar, bland annat för att snabbt få in kapital, minska risken, fokusera på sin kärnverksamhet och få bättre avkastning på eget kapital. Bankerna har blivit bättre på att sälja förfallna fordringar de senaste åren, något vi ser tydligt i minskade förfallna fordringar (fr. 8% till 6%) bland bankerna och högre andel försäljningar av dessa.

Hoist Finance VD Klaus-Anders Nysteen sa i en intervju på EFN tidigare i år (2018) att man på sikt avser få en marknadsandel på 20% inom Europa från dagens 6-7% inom sin nisch.

Sammantaget förväntas Italien bli den största marknaden för förfallna fordringar i Europa under de kommande åren. Italien är den 4: de största ekonomin i Europa och bolaget anser att det är förmodligen den mest intressanta marknaden under de kommande åren.

Hoist har verksamhet i 10 länder, Polen, Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien, Nederländerna, Grekland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det är i främst i tillväxtmarknader Hoist verkar i  och kan ta betydlig marknadsandelar framöver då den generella tillväxttakten växer på en hög nivå.

För att kunna finansiera dessa köp av förfallna fordringar krävs betydande kapital. Hoist finance använder sig främst av av inlåning från de egna Sparkonto HoistSpar i kombination med kapitalmarknadsfinansiering, samt en viss del eget kapital.

Bolaget meddelade i September att man gör en riktad nyemission skulle göras motsvarande ca 8 miljoner aktier som tillför bolaget ca 500m kr. Det kapitalet ska användas till att växa och ta marknadsandelar samt att kunna behålla den starka balansräkningen. I samband med emissionen att EQT gått in som storägare med över 8% av kapitalet. Utspädningen har redan skett.

Ett bolag med tillväxt med 20%+ per år med en EBIT marginal på ca 30%, och som befinner sig i en starkt växande marknad borde minst handlas 12-15 x vinsten. I nuläget handlas Hoist till nuvarande 11 x vinsten, och 8 x nästa års kommande vinst (om tillväxten fortsätter som beräknat).

Resultatet i Residualvinst-modellen  visar att uppsidan borde vara minst 35-50% precis som vi kommit fram till i våra framtida P/E-tal beräkningar. Bolaget har en policy att dela ut ca 25-30% av nettoresultatet. Långsiktigt strävar bolaget att dela ut 50% av resultatet när den stora tillväxtfasen har avtagit.Vi kommer fylla på vår position om aktiepriset går ner (om inget stort oförutsett  fundamentalt har skett).

Marknad och Strategisk Analys

Förfallna och obetalda fordringar är en självklar del av all form av kreditverksamhet. Banker och finansiella institut skyddar sig mot detta genom att göra en kontroll innan man beviljar lån och kredit utan säkerhet, men när väl olyckan är framme har man inget större intresse av att driva in skulden direkt från kunden utan säljer ofta fordringarna till bolag som Hoist Finance istället för att få in kapital direkt.

Nödlidande lån eller  underpresterande fordringar i bankernas balansräkningar uppgick till 10,000 miljarder kronor 2017. Dock har trenden i Europa sedan 2013 varit att procentandelen förfallna fordringar har sjunkit från 8 till 6 procent bland annat för att bankerna fokuserat på att förbättra detta. Bankerna har flera anledningar till att sälja förfallna fordringar, bland annat för att minska risken, snabbt få in kapital, fokusera på sin kärnverksamhet och få bättre avkastning på eget kapital.

Från och med 2018 har införandet av ny redovisningsstandard ändrats. Man skiftar från IAS 39 till IFRS 9 vilket sammanfattat innebär att bankerna måste reservera för kreditförluster redan vid långivning. Ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster införs också där man kommer börja tillämpa ett framåtblickande tillvägagångssätt. Ca 40% av bankernas osäkra fordringar hanterades av externa specialiserade bolag som Hoist 2017. Förvaltande fordringar av oberoende kredithanterings-bolag uppgick 2017 till ca 1500 miljarder. Detta förväntas växa till omkring 2000 miljarder de kommande 3-4 åren. Andel fordringar som förvaltas av externa specialiserade bolag  väntas växa från 40% till 60% i Europa till 2021.

Denna marknad är speciell och väldigt nischad, samt att det är en väldigt reglerad marknad vilket gör att de finns få aktörer som  specialiserar sig på just det Hoist Finance gör. Nämligen att bara köpa fordringar från större europeiska banker samt  i vissa fall direkt i från centralbankerna.  Marknaden av förfallna fordringar ökar som texten ovan visar. Hoist Finance VD Klaus-Anders Nysteen sa i en intervju på EFN tidigare i år (2018) att man på sikt avser få en marknadsandel på 20% inom Europa från dagens 6-7% inom sin nisch, “gå från 1 av 15 till 1 av 5 bolag i Europa inom denna nisch”. Vi tror strategiskt att bolaget befinner sig i en mycket tilltalande marknad som skall växa i hög takt framöver och att en stor tillväxt kommer att ske i Hoist.

Kort om den Italienska marknaden:

Enligt bolagets årsrapport för 2017 så beskriver man att marknaden för förfallna fordringar i Italien har under de senaste åren utgjort en mycket intressant marknad. På grund av de stora volymerna av fordrings-portföljer de Italienska bankerna sitter på, och samtidigt som EU krävt högre kapitalkrav på de större Italienska bankerna. Storleken på dessa portföljer värderas till över 300 miljarder Euro, vilket är den största volymen i Europa.Sammantaget förväntas Italien bli den största marknaden för förfallna fordringar i Europa under de kommande åren. Italien är den 4: de största ekonomin i Europa och bolaget anser att det är förmodligen den mest intressanta marknaden under de kommande åren.

Hoist meddelade i Oktober 2018 att man avser att förvärva det Italienska kredthanteringsbolaget Maran S.P.A. Förvärvet menar bolaget kommer addera kapacitet i Italien samt att kunna utnyttja bolagets redan integrerade serviceplattform. Vilket också ytterligare stärker tesen att bolaget vill växa på den Italienska marknaden.

Länder inom förfallna fordringar kan delas upp i 3 kategorier:
Outvecklad marknad: Sämre kvalitet, begränsad försäljning och dålig data osv.Tillväxt marknad: Större konkurrens, bättre kvalitet och outvecklad marknad (integritet i finansiella systemet,  hög kvalitet osv)

Utvecklad marknad: Integrerad del av de finansiella systemet, högre kvalitet, stor konkurrensbild.

Landsöversikt

Tillväxtmarknad: Frankrike, Österrike, Belgien Nederländerna, Tyskland, Italien, Polen, SpanienUtvecklad marknad: Storbritanien, USA
Outvecklad marknad: Grekland
Hoist har verksamhet i 10 länder, Polen, Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien, Nederländerna, Grekland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det är i främst i tillväxtmarknader Hoist verkar i  och kan ta betydlig marknadsandelar framöver då den generella tillväxttakten växer på en hög nivå.I USA finns två jätte aktörer (PRA och Encore) som tillsammans har 80% marknadsandel i USA vilken kan vara bra att känna till.

Strategi för förvärv av fordringar

Hoist finance är främst inriktade mot konsumentkrediter utan säkerhet. För bankerna har trenden blivit att allt mer outsourca den av inkassering av dessa förfallna lån och rikta in sig mot sin huvudverksamhet. De fordringar som bankerna säljer brukar brukar normalt delas upp i 5 olika kategorier:

Betalande Fordringar: Förfallna mellan 1-3 månader

Primära fordringar: Förfallna mellan 3-9 Månader

Sekundära Fordringar: Förfallna mellan 9 mån – 2 år.

Tertiära Fordringar: Förfallna mellan 2-5 år

“Garagefordringar“ : Förfallna mellan 4-5 år.

I de flesta fallen är det Tertiära fordringar som Hoist köper. I denna processen är det viktigt att bolaget har duktiga medarbetare. Normalt är kunderna personer som av olika anledningar inte har klarat av att betalat sin blancolån och förmodligen har en dålig ekonomiskt position. För att kunna göra kunna få lönsamhet ur detta är det väldigt viktigt att bolaget bygger upp en bra relation till den personerna som inte har kunnat betala sina skulder, samt lägger ut en långsiktig plan på hur detta skall betalas tillbaka. Den genomsnittliga betalning ligger på 25 Euro i månaden enligt bolaget.

Finansiering

För att kunna finansiera dessa köp av förfallna fordringar krävs betydande kapital. Hoist finance använder sig främst av sitt egna Sparkonto HoistSpar i kombination med kapitalmarknadsfinansiering och det egna kapitalet. HoistSpar finns numera i SEK och i Euro för att få en mer diversifierad och effektiviserad kapitalstruktur samt minska risken i valutaförändringar. Hoist har en av de lägsta finansierings kostnaderna i sektorn och har rating från Moody`s på Baa3/Prime – 3 som beräknas som Investment Grade och har goda likviditetsreserver.

Bolaget meddelade i September att man gör en riktad nyemission skulle göras motsvarande ca 8 miljoner aktier som tillför bolaget ca 500m kr. Det kapitalet ska användas till att växa och ta marknadsandelar samtidigt som att kunna hålla de högt ställda kraven reglerade finansiella bolag måste hålla.. I samband med emissionen att EQT gått in som storägare med över 8% av kapitalet. Utspädningen har redan skett på ca 8 M aktier och i samband med detta gjordes även flertal insiderköp, bland annat VD samt CFO.

Intäkter och resultat per region

Västra Europa: Storbritannien, Frankrike, SpanienMittersta Europa: Belgien, Nederländerna, Italien, Grekland

Centrala Östeuropa:  Polen, Tyskland, Österrike

Bolagets Historia

Hoist Finance grundades 1994  som ett kreditmarknadsbolag. 1997-2008 börjar man med geografisk expansion till Tyskland, Belgien, Frankrike och Nederländerna. 2009 startar man HoistSpar i Sverige och 2017 öppnade man även upp HoistSpar på den Tyska marknaden och bolaget har idag 70,000 aktiva sparkonton som man använder som inlåning. 2010-2014 har Hoist haft bra tillväxt och etablerar sig i Italien, Polen, Österrike och Storbritannien. 2015 börsnoterades bolag. 2016 etablerar man sig i Spanien och etablerar ett partnerskap med Grekiska centralbanken.   Under 2017 förbättrar bolaget sitt kreditbetyg samt att en ny VD Klaus – Anders Nysteen tillkommer.

Konkurrenter

Kända konkurrenter till Hoist är Intrum, Lowell och Cabot Financial. Alla är större än Hoist men jämförbara.

* ECR 120 månader står för Estimated Remaining Collections och är en uppskattning av de belopp som kan inkasseras på de fodringar som bolaget för när-varande äger.

Hoist Finance VS Intrum (Rullande resultat 2017 Q4-2018 Q3)

* Hoist agerar även som bank via HoistSpar till skillnad från Intrum och har då några nyckeltal som Intrum inte har.

Värdering

Hoist Finance har haft en omsättningstillväxt på 22,1% per år och en vinsttillväxt på 40,3% per år sedan 2013  till 2017 (CAGR beräknat). Ett känt faktum är att aktiemarknaden inte bryr sig om föregående års tillväxt och lönsamhet utan den framtida. Vi anser att detta är en bra möjlighet för att bolaget har kunnat uppvisa en bra tillväxt och hög lönsamhet. Och väldigt mycket tyder på att det kommer fortsätta, och att denna marknad befinner sig i en stor tillväxtfas där Hoist redan har en starkt position, och potentialen för att kunna växa lika bra som föregående år borde vara mycket god.

Vi tycker att marknaden är för skeptiskt till bolaget och sektorn överlag och borde värdera upp bolaget när tillväxten samt lönsamheten fortsätter. Ett bolag med tillväxt med 20% per år med en EBIT marginal på ca 30%     (med mål på 40%) , och som befinner sig i en starkt växande marknad borde minst handlas 12-15 x vinsten i denna räntemiljö.

I nuläget handlas Hoist till nuvarande 11 x vinsten, och 8 x nästa års kommande vinst (om tillväxten fortsätter som beräknat). Om den historiska tillväxten fortsätter nästa år (vilket vi är övertygande om) så kommer bolagets vinst 2019 hamna på ca 700 Mkr. Vi är helt övertygande om att tillväxten kommer fortsätta, det som själv bolaget har medgett är en utmaning är  att få ner de operativa kostnaderna för att kunna nå sitt marginalmål på 40%.

Vi tycker trots allt en rimlig värdering på 12 x vinsten är rättvis, och det skulle utgöra ett börsvärdet på 8,4 mdr. De är en uppsida på ungefär 35-50% från nuvarande värdering, då förutsatt att de inte blir någon större utspädning av aktier närmsta åren.

Residualvinst-modellen

Är en modell där man räknar de egna kapitalet just nu + nuvärdeberäknade residualvinster i framtiden. Residualvinsterna utgår från framtida vinster med hänsyn till hur mycket eget kapital som behövs för att generera dessa vinster.  Ju mer eget kapital som behövs för att generera vinst, ju lägre blir residualvinsten. Vi använder ett avkastningskrav på 12% då vi tycker de avspeglar risken och den avkastning vi kräver för att investera i detta bolag. Evighetstillväxten i residualvinster är försiktigt beräknad till 5% per år och kommer troligen vara högre närmsta 5-10 åren. Denna metod är bra för att värdera finansiella bolag där egna kapitalet har stor betydelse.

Resultatet i Residualvinst-modellen  visar att uppsidan borde vara minst 35-50% precis som vi kommit fram till i våra framtida P/E-tal beräkningar.

Risker

Som vi skrivit i tidigare rapporter så definierar vi främst risk med att betala för mycket för en tillgång och din långsiktiga avkastning inte når dina avkastningskrav. Vi anser att Hoist värderas lågt med tanke på den strategiska gynnsamma marknad de befinner sig i samt att de har kunnat utvisa en fin historisk tillväxt som vi anser nu när marknaden växer mer än någonsin, borde kunna utnyttja.

Dock så finns de självklart risker med detta bolag. De huvudsakliga riskerna vi anser är:

Ökad konkurrens avseende köpa av förfallna fordringar som leder till minskad lönsamhet

Nya regelverk, ex högre ställda kapitalkrav som gör det mer omfattande för Hoist att bedriva sin verksamhet och som kan leda till sämre lönsamhet.

En stor nedgång i konjunkturen skulle skapa mer köptillfällen hos de större Europeiska bankerna, dock så skulle det kunna leda till att personer får svårt att betala av sina skulder trots den genomsnittliga låga nivån på  inbetalningarna som brukar ligger runt 25 Euro i månaden.

Att bolaget drabbas av likviditetsbrist, om kapitalmarknaden skulle bli väldigt restriktiv med utlåningen, och även risken för stora uttag på kort varsel från HoistSpar skulle göra att bolaget har svårt att hålla kapitalkraven och samtidigt kunna växa.

Att bolaget får svårt att hålla nere de operativa kostnaderna vilket leder sämre lönsamhet.

Utdelning

Hoist Finance har bara varit noterat på börsen under ett par år, därmed går det inte att kolla den historiska utdelningen mer än ett par år. Bolaget har en policy att dela ut ca 25-30% av nettoresultatet. Långsiktigt strävar bolaget att dela ut 50% av resultatet när den stora tillväxtfasen har avtagit. Vi hoppas och tror att bolaget kommer prioritera hög tillväxt med god lönsamhet före en större utdelning under kommande 3-5 åren, och det tror vi också kommer ge betydlig mer värde åt aktieägarna.

Vår köp och sälj strategi

Vår strategi är att Köpa aktier i  bolaget på nuvarande låga värdering som vi tror marknaden kommer värdera upp till högre multiplar kommande år med den strategiska medvind, lönsamhet bolaget har och bra tillväxt. Vi kommer fylla på vår position om aktiepriset går ner (om inget stort oförutsett  fundamentalt har skett). Vi tänker hålla Hoist Finance i 1-3 år så att tillväxten och lönsamheten får tid på sig att värdera upp bolaget. Vi har tänkt oss göra en vinst på minst 35-50% på denna tid (om de inte kommer en lågkonjunktur) från inköp på runt 63-70 kr/aktie.

Sammanfattning av Q3 RapportenHoist Finance släppte sin Q3 rapport för 2018 den 25 Okt. Rapporten var överlag stark och den visar vilken stark tillväxt det finns i marknaden bolaget befinner sig i. Vi tänker relativt långsiktigt och lägger inte för vikt på ett enskilt kvartal, men det är roligt att bolaget kommer ut med en bra rapport i samband med vår analys om bolaget.Här är några av nyckeltal från Q3 Rapporten:

* Vinsttillväxt på 33%

* Rörelseintäkter ökade med 24%

* Avkastning på eget kapital ökade till 20%

* EBIT marginal uppgick till 37%

* Fordrings portföljen ökade med 30% +

Intervju med IR-ansvarig

Erat utsatta tillväxtmål på 20% avkastning på eget kapital samt EBIT marginal på 40% är en bit bort. Vad är det viktigaste att fokusera för att kunna nå detta?
I vår Q2-presentation gick vi igenom vad vi kommer att fokusera på under de närmaste årenhttps://ir.hoistfinance.com/sites/default/files/report/hoist_presentation_q2_2018_-_final.pdf

Sidorna 10-16. Detta kommer även vara ett fokusområde under vår kapitalmarknadsdag 15 November.

Eran nyligen gjorda riktade emission på ca 9 M aktier tillförde över 500 Mkr i kapital. Varför gjorde ni detta och vad är det för möjligheter ni ser för att göra detta, och inte utnyttja eran befintliga likviditetsbas?
Som reglerat kreditmarknadsbolag finns det kapitaltäckningsrelationer som vi måste förhålla oss till, med andra ord så måste vi hålla en viss mängd eget kapital i relation till våra tillgångar. Nyemissionen genomfördes då vi har kunnat uppvisa en stark tillväxt inte minst under den senaste 12-månadersperioden och blickar vi framåt ser vi en fortsatt väldigt stark transaktionsmarknad, vi valde därför att ta in nytt kapital för att ta del av den starka transaktionsmarknaden vi ser framför oss.
Kompletterande fråga: Hur stor potential ser ni kommande åren på den Italienska fordringsmarknaden?
Mycket stor potential, det är en av de marknader som har uppvisat och kommer visa stark tillväxt även framöver.
EQT har i samband med emissionen gått in som en stor ägare. Vad tror ni dom kommer bidra?
Iom att fonden Zeres blev en del av EQT så kom EQT in som ägare. EQT har via Joakim Rubin en styrelseledamot i Hoist Finance
Ni har meddelat att ni avser ett förvärv att ett Italiensk kredithanteringsbolag. Som jag förstår det ska ni leasa detta först innan ni förvärvar aktierna i bolaget. Varför ligger förklaringen tlll det?
Italiensk rekonstruktionslagstiftning kräver att man genomför transaktionen på detta sätt.
Generellt har hela sektorn ni befinner er i handlats ner och värderingarna är låga. Förmodligen över rädsla för kommande stor konkurrens och sjunkande marginaler. Hur ser ni på den generella konkurrensbilden och vad gör ni bättre än era konkurrenter i Europa?
Vi tror på en fortsatt konsolidering av marknaden, där även vi vill spela en aktiv roll som konsolidator. Idag har vi fördelen med att ha den lägsta finansieringskostnaden i industrin. Vi ligger dock efter när det kommer till operationell effektivitet. Når vi våra mål avseende operationell effektivitet och kombinerar detta med vår finansieringfördel så kommer vi att nå en ännu starkare position i industrin.
Hur svårt är det att kombinera tillväxt och ta marknadsandelar samtidigt som att köpa ” rätt ” fordringar som gör att ni når era lönsamhetsmål ? Som aktieägare tänker jag att era förmåner för att växa inte är ett problem när den generella marknaden ser så bra ut men att ni pga av ökad konkurrent eller likande köper portföljer med dålig lönsamhet.  Hur tänker ni kring detta?
Vi fortsätter investera disciplinerat, vi investerar i portföljer som ska stödja vårt avkastningsmål om 20% RoE.

Lämna en kommentar