Fördelar och nackdelar med preferensaktier jämfört med stamaktier

Om du är intresserad av att investera pengar på börsen och att handla med aktier så är det möjligt att du har hört orden preferensaktier och stamaktier. Vad är egentligen en preferensaktie och hur skiljer den sig från en ”vanlig” stamaktie?

Vad är en preferensaktie?

Skillnaden mellan en stamaktie och en preferensaktie är hårfin. Men kortfattat kan man ungefär säga att en preferensaktie är som en företagsobligation. Juridiskt sett är det en aktie, men för en sparare eller investerare kommer den agera mer som en företagsobligation i portföljen. Läs mer om vad preferensaktier är för något här.

Ofta emitterar ett företag preferensaktier istället för att låna upp pengar hos en bank eller annan institution, eller som komplement. Det kan röra sig om en investering eller liknande som bolaget behöver göra, och då vänder man sig till aktieägarna och ber om att få låna pengar. Fördelen för företaget är att enbart hälften av det emitterade beloppet bokförs som skuld, och att hälften bokförs som aktieägarkapital.

Som preferensaktieägare får man generellt utdelning kvartalsvis varje år istället för en traditionell ränta som i fallet med en företagsobligation. Preferensaktierna har alltid företrädesrätt till utdelning, och stamaktieägares utdelning prioriteras först efter att ägarna av preferensaktier har fått sin utdelning.

Fördelar med preferensaktier

1. Utdelningar flera gånger per år
Att få utdelning flera gånger per år är för många lockande, eftersom att det ger ett stadigare kassaflöde från portföljen över året än om man enbart får en utdelning.

2. Generellt sett hög direktavkastning
Den höga direktavkastningen gör preferensaktier attraktiva, eftersom att en direktavkastning ofta är mer pålitlig än potentiell kursutveckling. Den höga avkastningen beror på att det är ett relativt bra sätt för bolagen att öka det egna kapitalet, så att mer förmånliga lån kan tas hos banker och institutioner.

3. Förutbestämda aktieutdelningar
Utdelningsbeloppet är förutbestämt för en lång tidsperiod, vilket gör att man vet vad man får över tid med en preferensaktie. Det här är en trygghet om man tror att börsen kan vara skakig, och skapar kontinuitet.

4. Du har förtur till aktieutdelningar jämfört med stamaktieägare
Som nämnt ovan har du förtur till utdelningar, vilket är gynnsamt under eventuella tunga år för bolaget. Det minskar också risken för uteblivna utdelningar jämfört med stamaktier.

5. Skapa ett stabilt kassaflöde i portföljen
Även det stabila kassaflödet nämns ovan, och är otroligt användbart om man vill ha en aktieportfölj som finansierar livet i övrigt.

Nackdelar med preferensaktier

1. Du får inte ta del av kursvinst på samma sätt som stamaktieägare får
Generellt kan man inte räkna med någon kursutveckling på preferensaktier, eftersom att det inte finns någon substans som ökar värde på samma sätt för en vanlig aktie. En stamakties kursutveckling drivs av att företaget blir mer och mer värt, till följd av att vinster ökar eller kommer att öka. En preferensaktie är ett ägande av ett lån som inte förändras, och därför finns det ingen större drivkraft till kursutveckling.

2. Du har en begränsad uppsida
Preferensaktier har ett så kallat inlösenpris, vilket är kursen som bolaget kan lösa in aktierna för (”betala tillbaka lånet”). Detta kan ses som aktiens ”tak”, och är det som generellt begränsar uppsidan.

3. Hög risk om bolaget inte skulle kunna fortsätta betala de förbestämda utdelningarna
Om bolagets kassa kniper kan det finnas möjlighet att skjuta upp utdelningarna, vilket resulterar i att utdelningar kan utebli. Detta tyder på att kassan inte är stor nog, och man kan ana att bolaget kommer ha problem med att finansiera ett återköp av preferensaktierna. Detta är precis vad som har hänt för Oscar Properties och Eniro, med kursras som konsekvens. Eftersom att man inte heller har någon rätt till övriga delar av bolaget kan aktien bli värdelös.

4. Långivare och leverantörer har förtur före preferensaktieägare. 

Precis som preferensaktieägare har förtur före stamaktieägare så har leverantörer och långivare förtur till bolagets kassa om skulder behöver betalas. Detta är en risk om kassan kniper och företaget har svårt att betala.

Preferensaktier kan vara ett utmärkt alternativ för en utdelningsportfölj. Den kontinuerliga utdelningen fyra gånger om året ger ett kontinuerligt och förutsägbart kassaflöde. Det är inte ovanligt att privatpersoner investerar i preferensaktier för att leva på deras utdelningar, eller för att förgylla vardagen.

Det är dock otroligt viktigt att förstå vad som skiljer sig mellan en stamaktie och en preferensaktie, samt att man har koll på villkoren. Man kan ofta se tendenser på att privatpersoner gör misstaget att inte se över inlösenpriset och handlar dessa aktier över det, vilket direkt blir en förlustaffär.

Kom ihåg att en preferensaktie inte är en ägarandel i företaget som en stamaktie, utan mer som en företagsobligation. Därför finns ingen substans vars värde kan öka och driva kursen uppåt. Det som styr aktiekursen är marknadens förväntan på bolagets betalningsförmåga. Om marknaden tror att bolaget har råd att lösa in aktierna kommer värdet stiga, medan värdet kommer minska vid motsatsen. Därför är det även viktigt att analysera bolagets betalningsförmåga innan investeringar.

Kom ihåg att investeringar på börsen alltid innebär risker, samt att historisk avkastning inte är garanti för framtida avkastning. Gör alltid egna analyser och bedömningar, samt investera inte pengar som du inte har råd att förlora.

Lämna en kommentar