PREFERENSAKTIER INLÖSENKURSER

Preferensaktier är att annorlunda aktieslag än de klassiska stamaktierna. Främsta anledningen till att äga preffar är att få en hög direktavkastning. Direktavkastningen ligger oftast på en nivå mellan 5-10%. Ägare av detta aktieslag har både förtur gentemot de som äger stamaktier och har låst utdelning som bestämts sedan tidigare. Innan du investerar så är det viktigt att ha koll på preferensaktier inlösenkurser . Siten Finanso erbjuder bra guider som innehåller bland annat aktietips, aktier för nybörjare och hur du gör för att investera i aktier.

FÖRBESTÄMDA AKTIEUTDELNINGAR
BYGG EN PORTFÖLJ MED RÄNTA PÅ RÄNTA - EFFEKTEN
HÖG DIREKTAVKASTNING
UTDELNINGAR FLERA GÅNGER PER ÅR

I listan nedanför finner ni preferensaktier inlösenkurser , utdelningar och direktavkastning.
Länkarna är samarbetslänkar och leder till respektive akties sida hos Avanza. Aktiekurserna importeras från Google finance och är fördröjda 15 minuter.

Preferensaktier inlösenkurser

Listan av aktier på denna sidan innehåller bl.a. preferensaktier inlösenkurser. Preffar har ofta inlösenkurser som även kan vara ställd mot t.ex. ett speciellt datum varje år. Skulle bolaget som har utfärdat preferensaktierna vilja lösa ut alla aktieägare så får man göra det till en förbestämd inlösenkurs. Du vill alltså köpa preferensaktier för ett pris under inlösenkursen. Då kan du få både en bra direktavkastning och en kursökning/vinst vid eventuell inlösen.

En annan viktig punkt är att se till så bolaget mår bra och tjänar pengar. Även om utdelningen ofta är förbestämd så kan bolaget få problem att betala ut denna om de inte tjänar några pengar. Bli alltså inte lurade av att köpa en preferensaktie på grund av dess höga direktavkastning. Gör din research för preferensaktier inlösenkurser .

Preferensaktier direktavkastning

Direktavkastning innebär utdelning (pengarna bolaget betalar ut till dig som aktieägare) dividerat med aktiepriset. Delar bolaget ut 10kr per år och du köper aktien för 100kr/st så innebär det att du får en direktavkastning på 10%.

Listan som visas här på sidan är ett manuellt spreadsheet från Google. Det är kopplat till Google Finance och visar därför livekurser med 15 minuters fördröjning. 

Preferensaktier är vanligt både i Sverige och utomlands

Preferensaktier är vanligt förekommande fenomen bland de stora börsnoterade bolagen i Sverige, ännu vanligare är det utomlands. En preferensaktie kan liknas vid en blandning utav en vanlig stamaktie och en obligation. Detta då den innehåller moment från båda sorterna men inte exakt samma som någon utav de varianterna heller. Det som kännetecknar en preferensaktie är att de kan ges ut av företaget och således öka dess aktiekapital, därav likheten med en stamaktie.

Om du innehar denna typ av aktier så har du en på förhand bestämd aktieutdelning som har företräde framför stamaktiernas utdelning, om än att utdelning på en preferensaktie ibland kan understiga den vanliga utdelningen. Eftersom detta är en förutbestämd utdelning så blir också kurspåverkan i regel mindre eftersom den ej reagerar på utdelningsändringar i den bemärkelsen.

Det finns vissa likheter mellan preferensaktier och obligationer

Det som också gör att den har former av en obligation är just den bestämda utdelningen. Denna kan liknas vid den ränta som årligen erhålls i samband med investering i en obligation. En obligation innebär nämligen att du lånar ut pengar till företaget och för detta betalar de dig med en ränta vilket då blir din avkastning. Detsamma gäller då för preferensaktier fast då blir det istället utdelning eftersom de är avkastning på aktier och inte avkastning på ett lån.

Det är också det som är den stora skillnaden på obligationer och preferensaktier, just att obligationer utgör ett lån till företaget, preferensaktier ökar aktiekapitalet och är således inget lån som påverkar skuldsättningen. Obligationer påverkar skuldsättningen i ett företag i likhet med ett banklån. Det finns en ytterligare skillnad som gör att företag ofta väljer preferensaktier istället för obligationer när de behöver få in kapital. Detta är på grund av att om räntan på en obligation inte betalas när den ska, då kan obligationsinnehavarna sätta företaget i konkurs. Är det istället preferensaktier och utdelningen inte görs på bestämd tid så kan den fortfarande hållas inne, dock tillkommer oftast en hög ränta på det. Men det är inte underlag för att sätta företaget i konkurs.

Företrädet (preferensen) gäller även vid fordringar i en eventuell konkurs

Vi nämner här ovanför att preferensaktier har förtur framför stamaktier när det gäller utdelning och det gäller även fordringar vid konkurs och det är helt korrekt. Med fordringsägare av typen obligation och kreditgivare står ännu längre fram i ledet vid obestånd. Så obligationer är den minst riskfyllda placeringen utav dessa tre varianter där sedan preferensaktier ligger i mitten. Stamaktier är det mest riskfyllda av dessa tre varianter.

Eftersom preferensaktier har förtur till utdelning och ej har lika stora påverkan utifrån vinstutvecklingen i bolaget så säljs de i regel för en högre kurs än stamaktier. Detta förutsatt att allt annat är lika. För du har din utdelning given oavsett kurs och därav brukar priset ligga högre. Är du ute efter inflytande och rösträtt i ett bolag så är preferensaktier fel väg att gå. De har nämligen i regel sämre andel röster kontra vanliga stamaktier varav det inte är rätt alternativ för dig som önskar utöka antalet röster i bolaget.

Vill du ha inflytande och stark rösträtt i bolaget? Då är inte preferensaktier rätt för dig

Så beroende på vad ditt ändamål med investeringen är så finns det olika aspekter att tänka på. Vill du ha utökat inflytande så är det stamaktier du bör fokusera på eftersom deras rösträtt i regel är högre än preferensaktier. Vill du istället ha en lite mindre riskfylld investering, med en förutbestämd avkastning där du också hjälper ett bolag med kapital när de behöver så är preferensaktier ett vettigt alternativ. Och vill du istället få ytterligare lite mindre risk men samtidigt inte vara delägare i ett bolag så är företagsobligationer den typen av investering du bör titta på. Sedan finns det givetvis massvis av andra alternativ ytterligare, men dessa tre typer är de man ofta jämför om man är ute av denna slags investering.

Just typen preferensaktier har också blivit populärare på senare tid trots att de funnits som alternativ i många år. Detta kan relateras till det låga ränteläget som nu varat i ett par år där styrräntan till och med gått lägre än 0 %. Det är inte orimligt att folk då börjar söka sig till andra investeringsinstrument där avkastningen är given och risken inte är skyhög. Det har väl också visats att det är flertalet äldre människor som just vänt sig till preferensaktier senaste åren i och med att räntefonder och sparkonton blivit så gott som "värdelösa" just nu.

Preferensaktier risker och annat bra att tänka på

Det som dock inte alltid speglas när man läser om preferensaktier är ju den risk som finns i att kursutvecklingen kan vara långt från detsamma som vanliga stamaktier. För preferensaktier ges också i regel ut med ett villkor om inlösen från bolagets sida vilket inte behöver ske till stamaktiernas marknadskurs. Detta gör att man kan hamna ganska många procentenheter bakom den faktiska kursen vid ett sådant tillfälle och det är inte ett helt ovanligt fenomen. Särskilt inte bland de mindre bolagen i Sverige när en sån möjlighet uppstår. Eftersom det kan tjäna in en hel del pengar för vissa aktieägare.

Således så finns det både gott och ont att säga om preferensaktier. Det finns helt klart en tjusning med att kunna få en förutbestämd utdelning som också har förtur gentemot stamaktiernas utdelning. Men det finns också en baksida med att förturen vid obestånd hamnar bakom andra fordringsägare samtidigt som det kan ske inlösen i princip närsom. Så var noga med dina val av placeringar så att det inte slutar med skägget i brevlådan.


Olika bolag som erbjuder preferensaktier

 • Akelius preferensaktier Akelius Residential Properties köper, utvecklar, uppgraderar och förvaltar bostadsfastigheter. Fastighetsbeståndetkoncentreras till större städer. Per sista september 2015 ägde bolaget knappt 50 000 lägenheter. 80% av beståndet är beläget i Berlin, London, Paris, New York och Stockholm. Läs mer om Akelius preferensaktie!
 • Alm Equity preferensaktier ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. De geografiska marknaderna är Stockholm. Uppsala, Mälardalen och semesterorter i Sverige. Läs mer om Alm Equity preferensaktie!
 • Amasten fastighets preferensaktier Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i medelstora svenska orter. Läs mer om Amasten fastighets preferensaktie!
 • Corem Property Group preferensaktier Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige samt Danmark. Corem har ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av industri-, lager- och logistikfastigheter. Bolagets fastighetsportfölj uppgår till 127 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 989 000 kvm. Det totala hyresvärdet bedömdes per den 30 juni 2015 uppgå till 671 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 89 procent. Corems notering innehades tidigare av Biolight (0711). Läs mer om Corem Property group preferensaktie!
 • Fast Partner preferensaktier FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och drygt hälften är produktions- och logistik/lager fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj består av 180 fastigheter. Bolaget har fastigheter i Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping och Göteborg. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 271 tkvm och uthyrningsgraden för bolagets fastigheter uppgår till 87.7%. Marknadsvärdet beräknas till 14 100 MSEK. FastPartner är även delägare till en fastighet i Eskilstuna. Läs mer om Fast Partner preferensaktie!
 • Ferronordic Mahines preferensaktier Ferronordic Machines är verksamt i Ryssland. Verksamheten består av distribution och försäljning av nya anläggningsmaskiner från Volvo, försäljning av begagnade maskiner, försäljning av utrustning av andra varumärken, försäljning av reservdelar och leverans av service och teknisk support till kunder. De har 60 försäljningsställen. Läs mer om Ferronordic machines preferensaktie!
 • Footway group preferensaktier Footway är ett svenskt e-handelsföretag som bedriver verksamhet inriktat på skoförsäljning. Företaget erbjuder cirka 650 olika skovarumärken till kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Läs mer om Footway group preferensaktie!
 • Genova property group preferensaktier Genova Property group är ett fastighetsbolag med verksamhet inom förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter. Företagets fokus är i Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2015 uppgick företagets fastighetsvärde till 1191 MSEK och den uthyrbara ytan var 67589 kvm. Räknat på marknadsvärde fanns 47 % av fastigheterna i Uppsala och 41% i Stockholm. De största kategorierna vara Handel med 35% av uthyrningen och Lager & Industri med 27%. Läs mer om Genova property group preferensaktie!
 • Heimstaden preferensaktier Heimstaden är ett bostadsfastighetsbolag, med fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Heimstaden har ca 19 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 26.3 MSEK värde. Läs mer om Heimstaden preferensaktie!
 • Hemfosa preferensaktier Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter med ett totalt fastighetsvärde om ca 28 Mdr SEK Läs mer om Hemfosa preferensaktie!
 • Klövern preferensaktier Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr.. Läs mer om Klövern preferensaktie!

Bolagsbeskrivningar är hämtade från Avanza bank. Länkarna är samarbetslänkar som leder till respektive bolagssida hos Avanza.

Preferensaktier risker

Som vanligt när du väljer att investera ditt kapital så måste du utsätta dina pengar för någon form av risk för att kunna nå avkastning. De senaste åren har preffar blivit populärt och det har därmed även noterats nya preffar på börsen. Vi hittar flest noterade preffar i fastighetssektorn där det ofta är fördelaktigt att ta in kapital/låna pengar på detta sätt när de ska förvärva nya fastigheter.  Fördelen, eller "preferensen", med att äga preffar är oftast att du har förtur till aktieutdelning framför stamaktieägare. Däremot så står du i princip näst längst ner i kön för att ta del av bolagets kassaflöde. Över dig står t.ex. banker och leverantörer.

Föredrar du ett jämnt flöde av utdelningar istället för eventuell vinstutveckling?

Preferensaktier, även kallat preffar, är ett aktieslag som inte påverkas lika mycket som en stamaktie när det kommer till eventuell vinstutveckling och aktiekurs. Istället får du som ägare av preffar ett jämnt flöde av förbestämda aktieutdelningar som dessutom oftast innebär en hög direktavkastning.

DIVERSIFIERA

Sprid risken genom att äga flera preferensaktier istället för ett eller två bolag

VISAR BOLAGET VINST?

Tänk på att bolaget måste visa stabila vinster år ut och år in för att kunna betala aktieutdelningen

INDRAGNA UTDELNINGAR

Tänk på att bolagets styrelse kan besluta att strama åt utbetalningarna till preferensaktieägarna om bolaget har en sämre period.

26 stycken preferensaktier listade hos Avanza...

Har ni frågor, feedback eller vill ni komma i kontakt med oss? Välkommen att använda vårt mailformulär som ni hittar här! Preferensaktier.com ingår i det finansiella nätverket Finanso.se. Nätverket är skapat med målsättning att hjälpa privata investerare till bättre resultat. I nätverket hittar ni bland annat följande siter;
Investmentbolag.net
Västkustinvesteraren.se
Indexfonder.info
Aktieinspiration.se
Aktiefeed.se  
Preferensaktier.com 
ETFguiden.se

Ta gärna en titt på våra andra siter!

preferensaktier inlösen-direktavkastning

Preferensaktier inlösenkurser